Sa Pilipinas, saan dapat pumunta kung may mga sintomas ng COVID-19?

Ikaw ba ay may mga sintomas ng COVID-19 at hindi sigurado kung mananatili sa bahay o kailangan ng atensyong medikal? Maaari mong gawin ang simpleng pagsusuri sa dulo ng post na ito upang iyong malaman.

Persons Under Investigation (PUI)

Ang isang indibidwal ay itinuturing na PUI kung siya ay nakaranas ng mga sumusunod:

  1. May lagnat O sintomas ng acute respiratory infecion (halimbawa: paghingal, ubo at namamaga/masakit na lalamunan) 

AT

  1. Nag mula sa mga bansang apektado ng COVID-191 sa nakalipas na 14 araw bago mag simula ang mga sintomas O may nakasalamuhang2 tao na positibo sa COVID-19

 

Ang COVID-19 PUI ay dapat kumunsulta sa Barangay Health Emergency Response Team (BHERT) upang malaman ang mga susunod na dapat gawin. Kung ikaw naman ay nakatira sa subdivision o condominium, ikaw ay maaring lumapit sa Homeowners Association, na sya namang mag paparating ng impormasyon sa BHERT.

Ang mga PUI na may hindi malubhang sintomas3 ay ipapadala sa mga L2/L3 na ospital. Ang mga PUI na may malubhang sintomas4 ay ipapadala naman sa mga itinalagang ospital para na sa COVID-19.

Persons Under Monitoring (PUM)

Ang isang indibidwal ay itinuturing na PUM kung siya ay nakaranas ng mga sumusunod:

  1. Walang sintomas 

AT

  1. Nag mula sa mga bansang may kaso ng COVID-191 sa loob ng 14 araw bago mag simula ang mga sintomas O may nakasalamuhang2 tao na positibo sa COVID-19. 

Ang COVID-19 PUM ay dapat kumunsulta sa BHERT or Homeowners Association para sa mga susunod na hakbang o dapat gawin. Ang PUM ay inaatasan na mag quarantine sa bahay ng 14 na araw para ma obserbahan ang pag-develop ng sintomas at hindi pa muna kinakailangan agad-agad na maipa-suri para sa COVID-19.

Hindi PUI & Hindi PUM

Ang isang indibidwal na hindi PUM at hindi PUI ngunit may sintomas na kaparehas sa influenza, acute respiratory infection, o atypical pneumonia ay dapat munang kumunsulta sa kanilang mga doktor, clinics o emergency department (kung malubha na ang sintomas) para sa tamang pag-gamot ng mga sintomas. Ngunit, maaari pa rin nilang lapitan ang kanilang BHERT or Homeowners Association dahil ito ay mas madaling lapitan.

Saan ako maaring pumunta kung ako ay may sintomas ng COVID-19?

Kung ikaw ay may sintomas ng COVID-19, maaari mong sagutan ang simpleng pagsusuri na ito upang malaman kung ikaw ay dapat munang manatili sa iyong tahanan o dapat nang kumuha ng atensyong medikal. 

1Ang mga apektadong bansa ay China, Macau, Taiwan, Hong Kong, South Korea, Japan, Italy, Iran (Mangyaring tandaan na ang pagbiyahe sa isang paliparan na matatagpuan sa mga apektadong bansa ay hindi itinuturing na paglalakbay sa bansang iyon)

2Ang ibig sabihin ng “close contact” ay ang malapitang distansya, pag lakbay kasama o ang pagtira sa isang bahay kasama ang isang kumpirmadong COVID-19 na pasyente. (Kasama dito ang mga healthcare workers na nakalantad ng walang tamang PPE, at direktang nangangalaga ng pasyenteng may COVID, pagtatrabaho kasama ang healthcare workers na may impeksyon ng COVID-19 at mga bumibisita sa pasyente o ang malapit na distansya sa COVID-19 ba pasyente) 

3Ang mild na sintomas ay ang mga sumusunod: lagnat, matigas na pag-ubo, pagkapagod, pagkaroon ng plema, namamagang lalamunan, sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, giniginaw, pagduduwal o pagsusuka, baradong ilong a pagtatae

4Ang malubhand sintomas ay ang hirap sa paghinga at respiratory rate na ≥ 30/minutoDOH COVID-19 EMERGENCY HOTLINES 

02-894-COVID (02-894-26843) and 1555


Sa Pilipinas, saan dapat pumunta kung may mga sintomas ng COVID-19? ay unang lumabas ditto sa BioMark.